Levering binnen 5 werkdagen.

Instructie voor herroeping

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst op afstand met ons te ontbinden/herroepen.

De ontbindings-/herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen nadat de producten door of namens u in ontvangst zijn genomen.

Om het ontbindings-/herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Mega-Schutting B.V., via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail; zie de pagina contact voor onze contactgegevens) op de hoogste stellen van uw beslissing de overeenkomst met ons te ontbinden/herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons ontbindings-/herroepingsformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u gebruikmaakt van ons ontbindings-/herroepingsformulier, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de ontbindings-/herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindings-/herroepingsrecht te verzenden voordat de ontbindings-/herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de ontbinding/herroeping

Als u de overeenkomst met ons ontbindt/herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden/herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij zullen de goederen op uw kosten afhalen. Dan wel u dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te ontbinden/herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De (directe) kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Indien eventuele montage van de producten door de montageploeg plaatsvindt gedurende de ontbindings-/herroepingstermijn, geschiedt dit uitsluitend op uw uitdrukkelijk verzoek. Indien u vervolgens gebruikmaakt van uw recht van ontbinding, dient u voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de demontage van de producten, al dan niet door tussenkomst van ons. In zodanig geval zijn wij nimmer aansprakelijk voor de tijdige uitvoering van de demontage en teruglevering van de producten. Ook indien wij de demontage verzorgen, komen de kosten daarvan voor uw rekening en zullen worden verrekend met de terugbetaling. Voorts bent u in zodanig geval op grond van artikel 6:230s lid 4 van het Burgerlijk Wetboek aan ons de prijs verschuldigd voor de montagewerkzaamheden die in eerste aanleg zijn betaald.

Gedurende de ontbindings-/herroepingstermijn dient u zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten, alsmede de eventuele verpakking(en) daarvan. U bent toegestaan de producten slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen.

Indien u van het recht van ontbinding gebruik maakt, zult u de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en eventueel meegeleverde verpakking(en) aan ons retourneren. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan. Wij zijn gerechtigd deze waardevermindering en eventuele kosten aan u in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen.

Downloads: Modelformulier voor ontbinding/herroeping

Instructie voor herroeping